Värdegrund och etiskt förhållningssätt

Vår värdegrund är viktig för oss då det är den som är vår plattform till allt annat vi gör i vårt dagliga arbete. Vår värdegrund är vår kompass, som visar oss vägen fram till vad vi tror är Sveriges bästa vård & omsorg. I vår värdegrund vilar begrepp såsom trygghet, delaktighet och respekt.

Trygghet

Du ska känna dig trygg i att vi alltid stävar efter att göra vårt yttersta för att du som kund ska känna dig tillfredsställd med din vård och omsorg.

Delaktighet

Din delaktighet är vår prioritet. För oss är det viktigt att du som kund är inkluderad och delaktig i din vård och omsorg. Från första dagen så prioriteter vi att du är med om att bestämma och planera hur just dina insatser skall utföras, när de skall utföras, på vilket sätt omvårdnaden skall utföras. Det är viktigt att veta att allt kan påverkas och förändra utefter det egna behovet.

Respekt

Respekt för oss innebär att du som kund upplever att du blir värdigt bemött, känner dig hörd och värdigt omhändertagen. Detta gäller oavsett vilket vårdbehov du har, alla skall mötas med respekt.
Vårt etiska förhållningssätt bygger på fyra huvudprinciper som har mynnat ut i sex regler.

Värdeprincipen – Människans värde är obetingat
Autonomiprincipen – Rätten till självbestämmande
Godhetsprincipen – Göra gott, förebygga och minska lidande
Rättviseprincipen – Allas lika rättigheter

  1. Människovärdet är obetingat och konstant som inte kan graderas. Värdet är lika för vuxen som barn och varierar inte heller efter kön, klass, etnicitet, socialställning eller liknande.
  2. Utifrån en helhetssyn på människan har hon/han/hen rätt att med respekt bli bemött utifrån könsidentitet, etnicitet, religion, psykiska, fysiska och sociala behov, och få dessa behov tillgodosedda.
  3. Varje individ har rätt att fritt få uttrycka sin talan och föra fram sin enskilda åsikt utan att bli utsatt för hot, våld eller på något annat sätt bli ovärdigt och nedvärderande behandlad för sina åsikter.
  4. Människan har rätt att utifrån den egna förmågan ha frihet till att agera och handla utifrån den egna viljan, under ansvar av att det inte blir på bekostnad av någon annans frihet och värde.
  5. Under tiden i verksamhetens omsorg har varje individ rätt att få hjälp och vård utifrån individens behov och fria vilja, som gagnar till att stärka, förebygga och stödja, till att personen får möjlighet till ett värdigt liv.
  6. Varje person har ett egenansvar att inte kränka någon annans rätt att uttrycka sig och bli respekterad, samt har ett egenansvar i att inte kränka någon annans rättigheter eller friheter.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.