Familjehem

Fyren Individ och Familj utreder och ger konsulentstöd åt familjehem med varierande bakgrund, livserfarenheter och boendemiljö. Detta för att skapa förutsättningar för rätt matchning för barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj.

En trygghet

Barn och ungdomar som flyttar till ett familjehem behöver en trygg och stabil tillvaro. Familjehemmet får stöd och handledning av ansvarig familjehemskonsulent för att på bästa sätt ge barnet eller ungdomen det stöd hen behöver.

För att ge familjehemmen förutsättningar att ge barnet eller ungdomen den tid och engagemang  hen behöver får de även avlastning  i de administrativa delarna av uppdraget.

Våra medarbetare

Samtliga familjehemskonsulenter som är anställda vid Fyren Individ och Familj har arbetat länge inom socialt arbete, med lång erfarenhet av att ge stöd och handledning.

För socialtjänsten

Alla familjer genomgår en gedigen utredning innan de blir en del av vår familjehemsbank. Vi jobbar med att skapa en långsiktig och god relation till alla våra familjer, för att matchningen vid en placering ska bli bästa möjliga.

Utredning inleds med en lämplighetsbedömning med hjälp av Socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam och med inhämtning av registerutdrag ur samtliga nödvändiga register.

Fyren Individ och Familj utreder familjehemmen med stöd av Kälvesten-metoden. Med de familjer som redan gjort en utredning innan görs utredningen på snarlikt vis, intervjufrågorna ersätts då av djupintervjuer med socialstyrelsens familjehemsvinjetter som stöd.

Bli familjehem

Det finns ett stort behov av familjehem. Vi söker därför kontinuerligt kontakt med familjer som kan stötta barn som saknar en trygg hamn och som behöver en plats där de kan bygga framtidstro.

Som familjehem öppnar ni dörrarna till ert hem och ert familjeliv och ger kärlek, stöd, riktlinjer och regler till barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj.

Läs mer och ta kontakt med oss om ni vill veta mer om vad det innebär att bli familjehem.