Integritetspolicy

Fyren Individ och Familj AB, org.nr 556988-2680 och Fyren Assistans AB, org.nr 556864-4651 (”Fyren Omsorg”, ”Fyren” ”vi” eller ”oss”) bedriver genom förstnämnda bolag konsulentstödda familjehem för barn och ungdomar som är i behov av boende och stödfunktioner, och tillhandahåller genom det sistnämnda bolaget tjänster för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Som ett led i denna verksamhet måste vi samla in och hantera nödvändig information om dig som kund, leverantör eller samarbetspartner. Det innebär att vi, exempelvis inför att vi åtar oss ett nytt uppdrag, kommer samla in uppgifter såsom namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, kontaktuppgifter till såväl leverantörer, samarbetspartners som närstående till de barn och ungdomar som behöver stöd. Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter till gode män liksom underlag från vården. Med det följer ett ansvar att se till att denna information hanteras och lagras på säkrast möjliga sätt, alltid i enlighet med gällande dataskyddslagsförordning (”GDPR”, EU 2016/679) och andra relevanta regler.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och få insyn i vårt dataskyddsarbete, har vi antagit denna integritetspolicy. I det följande redogörs för hur vi som bolag hanterar insamlad information om dig, för vilka ändamål och hur du kan tillvarata dina rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Fyren som personuppgiftsansvarig

Fyren Omsorg är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vår verksamhet. Det innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter samlas in och för vilka ändamål.

Allt vårt arbete som innefattar hantering av personuppgifter sker därför med beaktande av denna integritetspolicy, gällande dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Fyren Omsorg tillämpar inte cookies inom ramen för sin verksamhet.

2. Definitioner – personuppgift och personuppgiftsbehandling

2.1 Personuppgift

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk, nu levande, person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Det är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Som personuppgifter räknas även faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Även enstaka uppgifter som inte utgör personuppgifter, men som tillsammans gör det möjligt att identifiera en person, räknas som personuppgifter.

2.2 Personuppgiftsbehandling

All hantering av personuppgifter som utförs helt eller delvis automatiserat utgör en behandling i dataskyddsförordningens mening. Det innebär att samtliga åtgärder, eller kombinationer av åtgärder, avseende personuppgifter räknas som en behandling – exempelvis överföring av personuppgifter via e-post, eller registrering och organisering av personuppgifter.

3. Insamling av personuppgifter – tillvägagångssätt och personuppgiftskategorier

Fyren Omsorg samlar endast in de personuppgifter som behövs för våra på förhand bestämda ändamål. Vi samlar således inte in personuppgifter om de inte är nödvändigt i förhållande till ändamålet.

Personuppgifter som vanligtvis samlas in är namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, kontaktuppgifter till närstående.

Vi kan även komma att samla in så kallade särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”) som behövs för att kunna utföra ett uppdrag. Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om lagöverträdelser, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös och filosofisk övertygelse, facktillhörighet, uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Insamling sker antingen genom en förfrågan från Fyren Omsorg, eller att du själv lämnar in information till oss. Vi kan även komma att inhämta erforderlig information från annan part, offentliga register eller andra källor.

4. Ändamål och rättslig grund för Fyrens personuppgiftsbehandlingar

Som nämns ovan, samlar Fyren endast in och behandlar de personuppgifter som vi anser behövs för ändamålet i fråga. Användning av dina personuppgifter kan komma att baseras på ditt samtycke eller för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal som vi har med dig. Vissa av våra personuppgiftsbehandlingar kan även ske då det åvilar oss enligt lag eller andra bestämmelser, exempelvis ur skatte- eller redovisningshänseende. Likaså måste vi använda personuppgifter för att kunna utföra, handlägga och administrera våra uppdrag och verksamhet i övrigt. Vidare kan i vissa fall vårt berättigade intresse göra att vi behandlar personuppgifter.

Slutligen sker även viss personuppgiftsbehandling för att kunna sköta fakturering och andra nödvändiga administrativa åtaganden, vilket följer av tillämplig lagstiftning.

De personuppgifter som behandlas i samband med rekryteringsprocesser sker med stöd av vårt berättigande intresse av att administrera inkommande ansökningar. Om vi önskar spara dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess för framtida rekryteringar, kommer vi att inhämta ditt samtycke för detta.

5. Lagringstid

Fyren Omsorg sparar dina personuppgifter endast under den tid som de behövs i förhållande till ändamålet i fråga. Därefter ska de raderas – förutsatt att inget annat föreskrivs enligt tillämplig lagstiftning. Lagringstiden kan därför komma att förlängas, exempelvis i fråga om skatte- och redovisningsförpliktelser.

6. Skydd av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Fyren Omsorg för att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vi vidtar därför de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå vid behandling av dina personuppgifter.

Rent praktiskt innebär det att vi arbetar aktivt för att motverka att de personuppgifter vi behandlar om dig missbrukas, förstörs, går förlorade, kommer obehöriga till del eller på annat sätt inte hanteras i enlighet med vad som föreskrivs i denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vidare granskar vi regelbundet våra rutiner och säkerhetspolicys avseende dataskydd samt uppdaterar och/eller ändrar dem vid behov.

För det fall Fyren Omsorg anlitar en utomstående leverantör som ska behandla personuppgifter för vår räkning (ett så kallat personuppgiftsbiträde), tillser vi att detta endast sker enligt gällande dataskyddslagstiftning samt ansvarar för att även denna aktör uppfyller ovan nämnda säkerhetskrav.

7. Registrerades rättigheter

Nedan följer en sammanställning över de rättigheter som tillkommer dig vid registrering av dina personuppgifter och hur du ska gå till väga för att göra gällande dessa rättigheter.

7.1 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka uppgifter som Fyren har samlat in om dig, varför de har samlats in (ändamålen) och hur de behandlas.

7.2 Rätt till rättelse, återkallelse av samtycke och begränsning.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga uppgifter. Du har även rätt att närhelst återkalla hela eller delar av ditt samtycke som du har lämnat till oss för ett visst ändamål, samt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast avse vissa delar.

7.3 Rätt att få personuppgifter raderade och att invända mot behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för samtliga eller något av de ändamål som framgår enligt ovan. Detta förutsatt att det inte föreligger hinder därom enligt lag.

7.4 Rätt till dataportabilitet

Om det är tekniskt möjligt, har du rätt att få ta del av dina registrerade personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part (s.k. dataportabilitet).

8. Tredjepartsöverföring av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Fyren Omsorg för att begränsa antalet personer inom bolaget som har tillgång till registrerade personuppgifter. Behörighet ska således endast ges de medarbetare som behöver sådan information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi kan emellertid komma att behöva lämna ut vissa av dina personuppgifter till utomstående part, exempelvis efter överenskommelse med dig eller om det påkallas av behörig myndighet eller liknande.

Vid ingående av avtal med dig som assistanskund, översänder vi erforderliga uppgifter till Försäkringskassan samt kommunen. Likaså kan vi komma att behöva översända uppgifter till vår advokatbyrå som handhar våra ansökningar om assistans. Sådana uppgifter avser främst relevanta kontaktuppgifter och läkarintyg i syfte att skapa ett underlag för beslut om assistans. Denna överföring av personuppgifter sker då som ett led av vårt avtal med våra kunder och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt detsamma.

9. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Fyren Omsorg strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES, och gäller för såväl kunder som våra leverantörer och andra parter som kan komma att ta del av våra registrerade personuppgifter enligt ovan.

Vi förbehåller oss dock rätten att, för det fall det är påkallat, överföra personuppgifter utanför EU/EES. Fyren Omsorg ansvarar då för att de länder som överföring sker till uppfyller kravet på adekvat skyddsnivå eller att det finns en annan likvärdig skyddsåtgärd som innebär att överföringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Behandling i samband med ansökan om anställning

För det fall du ansöker om anställning hos oss behandlas dina personuppgifter endast under den tid som det är nödvändigt för rekryteringsprocessen. Om vi önskar spara dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess för eventuella framtida tjänsteutlysningar, kommer vi att inhämta ditt samtycke för detta.

11. Ändringar

Fyren Omsorg förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Du finner alltid den senaste versionen på vår hemsida.

12. Kontaktuppgifter

Kontakta Fyren Omsorg på gdpr@fyrenomsorg.se eller nedanstående postadress för eventuella frågor eller synpunkter avseende vår personuppgiftsbehandling eller om du vill göra gällande någon av de rättigheter som redogörs för ovan.

Klagomål beträffande vår hantering av personuppgifter ska inges till Datainspektionen.

Du når oss på följande adress och telefonnummer:

Odinsgatan 11
411 03 Göteborg
Tel: 031-38 80 338