För socialtjänsten

Evidens- och erfarenhetsbaserad praktik

De metoder som används i familjehemsutredningar har ändrats mycket genom åren. Metoder för utredning av familjehem har varierat beroende på vilken kommun eller bolag som utfört utredningen. Detta har tyvärr resulterat i att forskningen inom familjehemsvården är bristfällig.

Ett aktivt steg Fyren Individ och Familj har tagit för att vara del i att förbättra forskningsunderlaget är att följa den traditionella Kälvesten-metoden när vi utreder familjehem. Detta är en av metoderna som Socialstyrelsen rekommenderar. Kälvesten-metoden är utformad på ett sätt för att så långt det är möjligt förebygga sammanbrott mellan barnet och familjehemmet.

Våra familjehemskonsulenter tar del av Kälvesten-utbildningen i samband med nyanställning. Detta för att se till att samtliga utredningar görs på likvärdigt sätt och på rättvisa grunder. Målet med detta är att försäkra oss om att de familjehem vi rekryterar har tillräckligt med överskott för att klara de påfrestningar ett familjehemsuppdrag innebär. Vi behöver också säkerställa att familjehemmet även på längre sikt har de resurser som krävs för att kunna ge det placerade barnet eller ungdomen det stöd hen behöver.

Alla familjehem genomgår en gedigen utredning innan de blir en del av vår familjehemsbank. Vi jobbar med att skapa en långsiktig och god relation till alla våra familjehem, för att matchningen vid en placering ska bli bästa möjliga.
Utredning inleds med en lämplighetsbedömning med hjälp av Socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam och med inhämtning av registerutdrag ur polisens misstanke- och brottsregister, samt ur socialstyrelsens, kronofogdens och försäkringskassans register. Med de familjer som redan gjort en utredning innan görs utredning på snarlikt vis, intervjufrågorna ersätts då av djupintervjuer med Socialstyrelsens familjehemsvinjetter som stöd.

Vi bygger upp erfarenhetsbaserad kunskap genom att reflektera över resultatet av vårt arbete och aktivt kvalitetssäkra arbetet i vår verksamhet. Vi tar till oss resultat från forskning och utvärderingar. Vi finner kunskap i nationella riktlinjer och liknande styrdokument. Samma tillvägagångssätt används för de familjehem som tidigare utretts enligt Kälvesten-metoden och där det behövs en kompletterande utredning.

Dokumentation sker enligt GDPR. Vi tar ansvar för att den information vi har förvaras så att bara de som har del i utrednings- eller placeringsprocessen kan ta del av den. Vi använder oss utav systemet Rätt Spår där all dokumentation läggs in. Där har även familjehemmet möjlighet att skriva daganteckningar som ansvarig familjehemskonsulent enkelt kan ta del av.

Utbildning och handledning

I samband med familjehemmens första placering får familjen utbildas i Socialstyrelsens familjehemsutbildning Ett Hem Att Växa I. Familjehemmen kan även få ta del av andra utbildningar, anpassade efter det familjehemsplacerade barnets behov. Detta för att försäkra att barnet får en god omvårdnad och rätt stöd i vardagen.

Familjehemmen får även besök av ansvarig familjehemskonsulent för samtalsstöd, handledning och återkoppling en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov.

Jour 24/7

Våra familjehem har även möjlighet att vid akuta ärenden ta kontakt med oss genom vår rullande jour, när som helst på dygnet.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 eller använd formuläret nedan.