För socialtjänsten

Alla familjer genomgår en gedigen utredning innan de blir en del av vår bank. Vi jobbar med att skapa en långsiktig och god relation till alla våra familjer, för att matchningen vid en placering ska bli bästa möjliga.

Utredning inleds med en lämplighetsbedömning med hjälp av socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam och med inhämtning av registerutdrag ur polisens misstanke- och brottsregister, socialstyrelsens register, samt hos kronofogdens och försäkringskassan.

Fyren Individ och Familj ser till att familjehemskonsulenter i samband med anställning går utbildning i NYA.KÄLVESTEN-metoden, då denna metod används för att utreda nya familjehem.
För de familjehem där kunskapen i svenska språket inte uppnår den nivå som NYA.KÄLVESTEN-metoden kräver görs utredning på snarlikt vis, men intervjun ersätts av flera djupintervjuer med socialstyrelsens familjehemsvinjetter som stöd.
Samma tillvägagångssätt används för de familjehem som tidigare utretts enligt NyaKälvestens-metoden och där det behövs en kompletterande utrednining.

Utbildning och handledning

I samband med familjehemmens första placering får de utbildas i socialstyrelsens familjehemsutbildning Ett Hem Att Växa I. Familjehemmen kan även få ta del av andra utbildningar, anpassade efter det familjehemsplacerade barnets behov. Detta för att försäkra att barnet får en god omvårdnad.

Familjehemmen får även besök av ansvarig familjehemskonsulent för samtalsstöd, handledning och återkoppling en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov, men minst en gång var tredje vecka.

Jour 24/7

Våra familjehem har även möjlighet att vid akuta ärenden ta kontakt med oss genom vår rullande jour, när som helst på dygnet.

Har ni frågor? Då pratar vi gärna vidare med er!

Ring oss på tel. 010-129 60 16 19 eller använd formuläret nedan.

           Frida Bertilsson, Familjehemskonsulent